Sunday, 24 October 2010

「女友話冇樓就唔嫁」 90後控訴房屋政策 

「女友話到時你無樓我唔嫁你!我唔會住公屋!」,其實正確嘅回應唔係「你都唔係真係愛我嘅?我先唔會娶你!」,而係「唔哂驚!我哋應該無乜機會住公屋㗎啦!你估公屋你話住就住㗎啦??要排都先得㗎!」


(The quote about 公屋 is in the video not the article_